Ezi-IO-CT

CC-Link IE TSN兼容數字輸入/輸出模塊(FASTECH製造)

・兼容現場總線CC-Link IE TSN介面
・通過CC-Link IE TSN Class B認證
・配備輸入濾波器功能
・豐富的產品陣容

Specification

文件下載

產品目錄

產品手冊